อบรมหลักสูตรการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle LMS

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle LMS โดยมี นายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การเข้าสู่ระบบ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการจัดการระบบ การจัดการคลังข้อสอบ การจัดการผู้เรียน การให้คะแนน ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน NU e-Learning http://elearning.nu.ac.th/ ได้ที่โทร. 0-5596-1552 หรือ Line OpenChat : ผู้ใช้งาน NU e-Learning

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.00
– คะแนนหลังการอบรม 3.20
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.97

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

Loading