อบรมหัวข้อการทำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Paperless

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ และบุคลากรงานอำนวยการ งานระบบสารสนเทศ และงานบริการเทคโนโลยี CITCOMS เข้ารับการอบรมหัวข้อ การทำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Paperless โดยมีนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานอำนวยการ CITCOMS เป็นวิทยากรสอนวิธีการใช้งาน การทำลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อใช้ในการลงนามในหนังสือราชการ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

Loading