Multi Factors Authentication

FAQ ปัญหาและการแก้ไขในการยืนยันตัวตน MFA (Multi Factors Authentication)

MFA-(Multi Factors Authentication) คืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร

MFA (Multi Factors Authentication) 

คือ วิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมหลังจากทำการยืนยันตัวตนโดยการใช้รหัสผ่าน เพื่ออนุญาตเข้าใช้งานซอฟต์แวร์, ระบบ หรือข้อมูลต่างๆ โดยทั่วไประบบ MFA จะเป็นการใช้เครื่องมือตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง เช่น ยืนยันตัวตนผ่าน SMS บนมือถือ การใช้ระบบสแกนนิ้ว หรือการใช้ Certificate เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น ลดความเสี่ยง การละเมิดการเข้าถึงข้อมูลและซอฟต์แวร์

ระบบ MFA ได้ถูกนำมาใช้กับ Microsoft 365 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีองค์ประกอบการยืนยันตัวตน 3 ประการ คือ

  1. NU Account (username@nu.ac.th)

  2. Password

  3. Mobile Device / โทรศัพท์มือถือ ที่ติดตั้ง Microsoft Authenticator App

จะทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้อย่างไร ?

สามารถทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ 2 ช่องทางคือ

  1. ทางเว็บไซต์ https://myaccount.microsoft.com และไปที่ Security info> Add sign-in method

  วิธีการดูได้ที่ https://citcoms.office.nu.ac.th/mfa-nu/

  1. ทางการติดตั้ง Microsoft Authentication App ในโทรศัพท์มือถือ 

  วิธีการดูได้ที่ การยืนยันตัวตน Microsoft MFA (Multifactor Authentication.pdf

Loading