การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป รุ่น 1 (โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566)

    CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงและตระหนักดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป รุ่น 1 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมี นายสรัณรัฐ อรุณมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ทั้งการตั้งค่า การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันการถูกโจรกรรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.42
– คะแนนหลังการอบรม 4.25
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 3.92

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading