อบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่าย รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่าย รุ่น 1 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย และ Programmer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร) โดยมี ดร.ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายภายใต้กฎหมาย PDPA การเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูล การรักษาคามมั่นคงปลอดภัย การขอความยินยอม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.11
– คะแนนหลังการอบรม 4.21
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.57

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading