เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา บุคลากร CITCOMS ได้เข้าร่วมการประชุมฟังความคิดเห็น(เพิ่มเติม) เพื่อใช้ข้อมูลประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …. สำหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ หอประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….ได้ที่ https://forms.gle/CqXB1n97JEnRnfheA ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567/………….

Loading