อบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 1 EP.3 Dashboard

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 1 EP.3 Dashboard โดยมี ดร.อรรถพร เลิศอร่ามแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และเทคนิคการออกแบบ Dashboard ด้วย Excel เพื่อการนำเสนอ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.90
– คะแนนหลังการอบรม 4.51
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.90

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading