เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย “No Gift Policy” ให้บุคลากรได้รับทราบ หลังจากนั้น รับฟังการบรรยายเรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ (Conflict of Interest : COI) โดยนายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading