อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Microsoft Forms และ Google Forms สำหรับการสอนและการปฎิบัติงาน รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Microsoft Forms และ Google Forms สำหรับการสอนและการปฎิบัติงาน รุ่น 2 โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน องค์ประกอบต่างๆ ของ Forms ใน Microsoft และ Google รวมถึงฝึกปฎิบัติการสร้าง Forms การปรับแต่งรูปแบบ และการแชร์ เพื่อการใช้งาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.43
– คะแนนหลังการอบรม 4.75
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.42

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

Loading