อบรมหลักสูตร Workshop การจัดเอกสารสำนักงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Word รุ่น 2

    CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Workshop การจัดเอกสารสำนักงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Word รุ่น 2 โดยมี นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word การตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน เทคนิคการสร้างไฟล์แม่แบบ การทำจดหมายเวียน การฝัง Font ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้งานในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.59
– คะแนนหลังการอบรม 4.62
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.64

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575

Loading