เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน รับเข้าการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นคณะกรรมการในการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการประเมินฯ ภายใต้การดำเนินงานของ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

Loading