อบรมหลักสูตรการรายงานข้อมูลด้วย Power BI รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการรายงานข้อมูลด้วย Power BI รุ่น 2 โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Import ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ Power BI Desktop การทำ Transform Data (Shape & Combine) โดยใช้ Power Query Editor การสร้างรายงาน และ Dashboard โดยใช้ Visualization แบบต่างๆ ใน Power BI Desktop การทำการ Publish รายงานใน Power BI Desktop ไปยัง Power BI Service รวมถึงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.55
– คะแนนหลังการอบรม 4.27
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.60

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading