อบรมหลักสูตร HitFilm Express ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ รุ่น 2

   CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร HitFilm Express ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ รุ่น 2 โดยมี นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การนำเข้า การตัดต่อ การใส่ข้อความ รวมถึงการบันทึกและการ Export File เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานได้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.14
– คะแนนหลังการอบรม 4.19
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.77

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575

Loading