คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ให้บริการระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปัจจุบันได้ทำการพัฒนาทั้งด้านความเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดังนี้

     1. ใช้งานผ่านระบบ LAN : ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการใช้งานด้วยการเปิด Browser และเข้าสู่เว็บไซต์ http://login.nu.ac.th/ เพื่อแสดงตัวตน โดยการกรอก Username และ Password ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

     2. ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) : โดยการบริการ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มี 4 ระบบ คือ

1. WiFi NU
2. @NU-WiFi
3. @NU-WiFi-5G
4. eduroam
     สามารถศึกษาการเข้าใช้งานได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/services/nu-wi-fi/

     » สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร. 0-5596-1524 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th

  • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ภายใต้โดเมนเนม @nu.ac.th

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ให้บริการ NU e-Mail ที่ร่วมกับระบบ Cloud Service ระดับโลกอย่าง Microsoft 365 และ Google Workspace for Education Fundamentals เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์การสื่อสาร โดยสามารถเข้าใช้งานด้วย Password เดียวกันทั้ง 2 ระบบ ภายใต้ NU Account โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://numail.nu.ac.th

    » สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร. 0-5596-1524 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th

  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument)

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบบริหารจัดการ การรับ-ส่งเอกสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://edoc.nu.ac.th/

    » สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร. 0-5596-1602 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th

  • ระบบซอฟต์แวร์สำนักงาน

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows / Microsoft Office) แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงให้บริการติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือสามารถ Download และติดตั้งเองได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/download-category/all-program/

     » สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร. 0-5596-1524 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th

  • ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ให้บริการระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web Application ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (NUMIS) https://nuportal.nu.ac.th/

    » สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบสารสนเทศ CITCOMS โทร. 0-5596-1546 หรือ e-Mail : is@nu.ac.th

  • ระบบสื่อสังคมออนไลน์ตามที่สำนักงานกำหนด

     มหาวิทยาลัยนเรศวร มี Social Media ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามสื่อได้ที่คณะ / หน่วยงาน ที่ท่านต้องการ

 

Loading