การจัดการเอกสารสำนักงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word รุ่น 2 (โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566)

    CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสารสำนักงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word รุ่น 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมี นางสาววริศรา เลิศล้ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word การตั้งค่าหน้ากระดาษ เทคนิคการสร้างไฟล์แม่แบบ การทำจดหมายเวียน การสร้างฟอร์มควบคุมข้อมูล รวมถึงการกำหนดความปลอดภัยด้วยการสร้างรหัสให้กับเอกสาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.55
– คะแนนหลังการอบรม 4.65
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.61

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th