ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการสื่อ สิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการ Innovation Learning Technology ประจำปี 2566 โดยมีนายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมทีมผลิตบทเรียน e-Learning และนายสิงห์อดุล สมพมิตร หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี พร้อมทีมฝึกอบรม ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างสถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต ณ ห้อง Auditorium พร้อมทั้งพาเยี่ยมชม Studio ผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน ณ ห้อง NU Media Center (Studio ชั้นใต้ดิน)