อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

     CITCOMS จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้การเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ Microsoft Excel และนางสาววริศรา เลิศล้ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ Microsoft Word เพื่อเป็นการเตรียมประสบการณ์ก่อนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 7 มิถนุายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading