อบรมหลักสูตรการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets รุ่น 2 โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานบริการเทคโนโลยี CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Forms และ Google Sheets การสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อทำสรุปรายงานผล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.39
– คะแนนหลังการอบรม 4.39
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.35

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading