บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน” ให้แก่น้องๆ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 CITCOMS จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน” ให้แก่น้องๆ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี โดยมี นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร นายธงชัย วิไลวิทย์ และนายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6

Loading