ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567

“เราพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ควบคู่กับงบประมาณ”

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเสนอเพื่อทำการจัดซื้อ/เช่า ให้มีความเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เสนอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อ/เช่า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

     โดยมีหน่วยงานเสนอรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ 15 ฉบับ ผ่านการพิจารณา 10 ฉบับ และส่งกลับหน่วยงานเพื่อแก้ไข 5 ฉบับ

**ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร
สามารถติดตามรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ที่ https://citcoms.office.nu.ac.th/specict-66/

—– เนื่องจากแบบฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลง “กรุณา Download แบบฟอร์มใหม่ทุกครั้ง” ที่ต้องการใช้งาน —–

Loading