อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วย Canva รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วย Canva รุ่น 2 โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน การนำเข้าชิ้นงาน เทคนิคการตัดต่อ การใส่ตัวหนังสือ รวมถึงการแนะนำการเลือกแม่แบบที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอ พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือมากขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.69
– คะแนนหลังการอบรม 4.62
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.63

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575