ทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลกระบวนการใช้งาน Digital Signature เป็นวิทยากรในการฝึกทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ให้แก่บุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร Digital Transformation โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน และการให้บริการขององค์กรให้มีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

Loading