อบรมหลักสูตร Excel Advance for Pivot Table รุ่น 2

  CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Excel Advance for Pivot Table รุ่น 2 โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Pivot Table การสร้าง การคัดกรองข้อมูล การปรับรูปแบบตาราง สร้าง Chart รวมถึงการสร้างรายงานและการนำเสนอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.54
– คะแนนหลังการอบรม 4.29
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.51

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

Loading