อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้น้องๆ BEC

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 CITCOMS จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม และเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ณ ห้องปราบไตรจักร 44 อาคารปราบไตรจักร 1 

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถติดต่อได้ที่ นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading