ต้อนรับน้องๆ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย CITCOMS พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับน้องๆ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติ ในรายวิชา Computer Network and Data Communication โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ เป็นอาจารย์ผู้สอน ณ ห้อง Data Center งานระบบเครือข่าย

Loading