อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการฝึกงานและการทำงานในอนาคต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading