อบรม “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel” ให้กับน้องๆ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 CITCOMS จัดการอบรม “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel” ให้กับน้องๆ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ ชั้นปีที่ 3 โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูล เข้าถึงการคำนวณ การใช้ฟังก์ชันอย่างง่าย และการสร้างกราฟได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติจริงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

Loading