อบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (Cyber Security) รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (Cyber Security) รุ่น 1 โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รูปแบบของการโจมตี และการป้องกันภัยผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.00
– คะแนนหลังการอบรม 4.54
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.77

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

 

Loading