Advance Excel Level 1 (Pivot Table) รุ่น 1 (โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566)

    CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตร Advance Excel Level 1 (Pivot Table) รุ่น 1 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ วิศวกรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผล โดยการใช้ Pivot Table และการสร้างแผนภูมิด้วย PivotChart รวมถึงได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำ Workshop  เพื่อเป็นการฝึกใช้งานให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.74
– คะแนนหลังการอบรม 4.23
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.35

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading