อบรมหลักสูตร Google Sites และ Canva ให้น้องๆ นักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

     CITCOMS จัดการอบรมเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites และการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วย Canva ให้แก่น้องๆ นักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2567 และ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     วันที่ 31 มกราคม 2567 อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/1

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/2

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมหลักสูตรการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วย Canva สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading