อบรมหลักสูตร Microsoft Word for Writing Research Paper รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Word for Writing Research Paper รุ่น 1 โดยมี นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word หลักการสร้างรูปเล่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างสารบัญ การจัดการคำสั่งต่างๆ เพื่อให้การจัดทำเอกสารเป็นเรื่องง่าย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.22
– คะแนนหลังการอบรม 4.65
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.93

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading