แนะนำการใช้งาน NU Digital Signature ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2566

NU Digital Signature

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 CITCOMS จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2566 โดยประเด็นในการประชุมครั้งนี้ เป็นการแนะนำการใช้งาน NU Digital Signature หรือการใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอนการลงลายมือชื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

     โดยมี นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมายอย่างไร และ ความแตกต่างระหว่าง e-Signature และ Digital Signature หลังจากนั้น นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน Digital Signature รวมถึงอธิบายขั้นตอนการลงนามในหนังสือราชการ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Digital Signature

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ Thai University Consortium (TUC) และยังได้รับการสนับสนุน Foxit PDF Editor จาก อว. เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Document) อีกด้วย ซึ่ง Digital Signature เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้การเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีใบรับรอง (License) เพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือโดยการลงนามผ่านระบบ Digital Signature

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล ได้ที่ https://citcoms.office.nu.ac.th/nu-digital-signature/

Loading