การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Online” วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การนำเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Online"

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบตามจำนวนแล้วค่ะ

ค้นหาเส้นทางมายังอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ได้ที่ https://numap.nu.ac.th/

Loading