อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Chat GPT กับการศึกษาและงานวิจัย รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Chat GPT กับการศึกษาและงานวิจัย รุ่น 1 โดยมี ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI / Chat GPT หลักการสั่งงานด้วยหลักการ Prompt Engineering รวมถึงการใช้งาน Chat GPT ในงานวิชาการและงานวิจัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.35
– คะแนนหลังการอบรม 4.56
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.87

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading