อบรมหลักสูตรการสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น รุ่น 2 โดยมี นายนันทวุฒิ เงินจันทร์ วิทยากรรับเชิญจากคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Infographic เบื้องต้น ขั้นตอนการออกแบบ ชุดเครื่องมือ PowerPoint ที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกสร้างงาน Infographic ในรูปแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.69
– คะแนนหลังการอบรม 4.38
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.76

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575