อบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 2 โดยมี นายเติมพงษ์ ทองทุม นักวิชาโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำ Motion Graphic การปรับแต่งข้อความและภาพ เทคนิคการใช้งาน Transition ประเภทของ Animation การควบคุม การใส่เสียง และการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.64
– คะแนนหลังการอบรม 4.44
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.61

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากร
และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading