CITCOMS ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี (20 สิงหาคม 2544 – 20 สิงหาคม 2566) แห่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลระบบเครือข่าย การจัดหา จัดสรร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้ง ยังคงเป็นหน่วยงานที่ทำการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานภายนอกให้ได้รับรู้ความก้าวหน้า และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สมดังปณิธานที่ว่า “เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

Loading