ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2567

“เราจะไม่ยอมให้หน่วยงาน ซื้อของถูกในราคาแพง”

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเสนอเพื่อทำการจัดซื้อ/เช่า ให้มีความเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เสนอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อ/เช่า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ณ ห้อง VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     โดยมีหน่วยงานเสนอรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน  รายละเอียดครุภัณฑ์ 6 ฉบับ ผ่านการพิจารณา 2 ฉบับ และส่งกลับหน่วยงานเพื่อแก้ไข 4 ฉบับ 

**ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร
สามารถติดตามรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ที่ https://cic.citcoms.nu.ac.th/specict-66/

—– เนื่องจากแบบฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลง “กรุณา Download แบบฟอร์มใหม่ทุกครั้ง” ที่ต้องการใช้งาน —–

Loading