อบรมหลักสูตรพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS โดยมีผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน ได้แก่ นายปริญญา ตากล้า บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ด้วย Moodle LMS และนายธนพล เฉลิมภักตร์ บุคลากรสังกัดงานระบบสารสนเทศ CITCOMS ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบ NU Moodle LMS สำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สำหรับอาจารย์ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน NU e-Learning http://elearning.nu.ac.th/ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 0-5596-1552 หรือ Line OpenChat : ผู้ใช้งาน NU e-Learning

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.62
– คะแนนหลังการอบรม 4.86
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.88

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading