บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน OneDrive ให้แก่บุคลากรกองอาคารสถานที่

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ วิศวกรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน OneDrive ให้แก่บุคลากรกองอาคารสถานที่ ภายใต้โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประเด็น “การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้บุคลากรมีระบบการจัดเอกสารทั้งการนำเข้า จัดเก็บ ค้นหาเอกสารและข้อมูล อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อ ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ งานบริการเทคโนโลยี CITCOMS หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

     ขอขอบคุณภาพจาก : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร