ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2566

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเสนอเพื่อทำการจัดซื้อ/เช่า ให้มีความเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     โดยมีหน่วยงานเสนอรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ 10 ฉบับ ผ่านการพิจารณา 7 ฉบับ และส่งกลับให้แก้ไข 3 ฉบับ

**ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร**

สามารถติดตามรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์

และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/specict-65

 —– เนื่องจากแบบฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลง “กรุณา Download แบบฟอร์มใหม่ทุกครั้ง” ที่ต้องการใช้งาน —–

**รายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน เร็วๆ นี้**