อบรมการใช้งาน Microsoft Word ให้กับน้องๆ สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ดร.สรพงค์ สุขเกษม หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Word ภายใต้หัวข้อ “การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทำงาน” ให้กับน้องๆ สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading