ด่วน! 15 กรกฎาคม 2567 นี้ ผู้ใช้งานพื้นที่ OneDrive และ Outlook online เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จะถูกระงับการใช้งาน

     ด่วน! 15 กรกฎาคม 2567 นี้ ผู้ใช้งานพื้นที่ OneDrive และ Outlook online เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จะถูกระงับการใช้งาน MS 365 โดยผู้ถูกระงับการใช้งาน สามารถลงทะเบียนขอเปิดใช้งาน เพื่อสำรองข้อมูล ก่อน 22 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ ClickLink หรือ Scan QR Code ในรูปแนบประกาศนี้

     หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2567 ข้อมูลทั้งหมดใน OneDrive ของผู้ใช้งานที่เกินกำหนด จะถูกลบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 055 961524 หรือ e-Mail : helpdesk@nu.ac.th

Loading