อบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 2 EP.2 Data Cleansing

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 2 EP.2 Data Cleansing โดยมี ดร.ปรีชาพล บุญส่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งสำคัญในการทำความสะอาดข้อมูล วิธีการจัดการ การป้องกันการป้อนข้อมูลผิดพลาด รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.63
– คะแนนหลังการอบรม 4.63
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.63

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading