บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้แก่บุคลากรภาคีเครือข่ายของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายสรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้แก่บุคลากรภาคีเครือข่ายของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ภายใต้หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรสงมหาดไทยสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย รุ่นที่ 1/2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ งานบริการเทคโนโลยี CITCOMS หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

     ขอขอบคุณภาพจาก : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก