อบรมการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel เบื้องต้น) รุ่น 2 (โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566)

     CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel เบื้องต้น) รุ่น 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ วิศวกรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel การกรอกข้อมูลใน Work Sheet การจัดรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้สูตร และการกำหนดค่าเพื่อการคำนวณ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.39
– คะแนนหลังการอบรม 4.39
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.27

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th