ประชุมหารือเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมหารือเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง โดยมีคุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างสื่อแบบมีส่วนร่วม รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่ NU Media Center (Studio ชั้นใต้ดิน) เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตสื่อต่อไป

Loading