อบรมหลักสูตรการออกแบบ Dashboard (How to?) รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบ Dashboard (How to?) รุ่น 1 โดยมี ดร.สุนันท์ ธาติ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการออกแบบการแสดงผลข้อมูล เทคนิคการทำ Data Visualization และเรียนรู้การเลือกรูปแบบ Visualization ให้เหมาะสมกับข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.49
– คะแนนหลังการอบรม 4.34
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.85

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading