อบรมหลักสูตร PSPP โปรแกรมทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแทน SPSS รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร PSPP โปรแกรมทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแทน SPSS รุ่น 1 โดยมี ผศ.ดร.กัลยา บุญหล้า อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม PSPP การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการแปลผล การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.33
– คะแนนหลังการอบรม 4.30
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.86

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading