อบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 1 EP.2 Data Cleansing

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 1 EP.2 Data Cleansing โดยมี ดร.อรรถพร เลิศอร่ามแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งสำคัญในการทำความสะอาดข้อมูล วิธีการจัดการ การป้องกันการป้อนข้อมูลผิดพลาด รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.26
– คะแนนหลังการอบรม 4.68
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.87

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading